Εφεδρεία : Διαδικασία Απαλλαγών – Αναστολών – Διευκολύνσεων

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

1. Η διαδικασία για την έγκριση-εξασφάλιση απαλλαγής-αναστολής ή διευκόλυνσης, καθορίζεται όπως παρακάτω:

   α. Κάθε έφεδρος που αντιμετωπίζει προβλήματα ως προς την υποχρέωση παρουσίασής του σε συγκεκριμένη κλήση, μπορεί να απευθύνεται με αίτησή του, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία παρουσίασής του στη Μονάδα του, επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν στην εξέταση του αιτήματός του, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία για λήψη σχετικής απόφασης από τον κ. Υπουργό Άμυνας.

    β. Στις υποβαλλόμενες αιτήσεις να επισυνάπτονται απαραίτητα:

      (1) Φωτοαντίγραφο του ΦΑΠ.

      (2) Πλήρη δικαιολογητικά που να επιβεβαιώνουν αυτά που αναγράφονται στην αίτησή τους, (π.χ   αναλυτικά προγράμματα εξετάσεων για τους φοιτητές, προγράμματα και προσκλήσεις για εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια στο εξωτερικό, κλπ). Απλές-γενικές βεβαιώσεις από εκπαιδευτικά ιδρύματα και εταιρείες ή εργοδότες δεν αποτελούν πλήρη δικαιολογητικά.

    γ. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα των αιτήσεών τους μόνο από τη Μονάδα τους, ή από το Τμήμα Επιστράτευσης που τους παρακολουθεί, στα οποία πρέπει να απευθύνονται, οι ίδιοι.

2. Ο κ.ΥΠΑΜ σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτήθηκε να ΚΑΛΕΙ εφέδρους για συμμετοχή τους σε ασκήσεις της Ε.Φ. Την ακύρωση ή διαμόρφωση της κλήσης έχει ο κ.ΥΠΑΜ, μετά από εισήγηση του ΓΕΕΦ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΞΗΣ

1. Κατά τις υπ’ όψη ασκήσεις χορηγείται μόνο απαλλαγή ή διευκόλυνση και η διαδικασία για την έγκριση-εξασφάλιση τους , καθορίζεται όπως παρακάτω:

    α. Κάθε ιδιοκτήτης επιτασσομένου οχήματος που αντιμετωπίζει προβλήματα ως προς την υποχρέωση προσκόμισης του οχήματός του σε συγκεκριμένη κλήση, μπορεί να απευθύνεται με αίτησή του, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία προσκόμισης του οχήματός του στην Μονάδα επ’ ωφελεία της οποίας επιτάσσεται το όχημα, επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν στην εξέταση του αιτήματός του, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία για λήψη σχετικής απόφασης από τον κ.Υπουργό ‘Αμυνας.

    β. Στις υποβαλλόμενες αιτήσεις να επισυνάπτονται απαραίτητα:

       (1) Φωτοαντίγραφο του ΦΑΠ.

      (2) Πλήρη δικαιολογητικά που να επιβεβαιώνουν αυτά που αναγράφονται στην αίτησή τους, (π.χ επαγγελματικές υποχρεώσεις κλπ).

    γ. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα των αιτήσεών τους μόνο από τη Μονάδα επ’ ωφελεία της οποίας επιτάσσεται το όχημά τους ή από την αρμόδια Επιτάσσουσα Αρχή της Ε.Φ. που αναγράφεται στη Προσωπική Γνωστοποίηση  A  και στο ΦΑΠ.

 2. Προβλήματα που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν όπως π.χ. ακινητοποίηση του οχήματος λόγω βλάβης, δεν τους απαλλάσσουν από την υποχρέωση παρουσίασης των ιδίων κατά την ημέρα της άσκησης. Σε περίπτωση πώλησης του οχήματος, θα πρέπει να επιστρέφουν, έγκαιρα, την γνωστοποίηση που κατέχουν, με συμπληρωμένη και υπογραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση, στο πίσω μέρος, στη Μονάδα επ’ ωφελεία της οποίας επιτάσσεται το όχημα.

 3. Νοείται ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσκομίζουν το όχημά τους οδηγούμενο από τους ίδιους ή άλλο εξουσιοδοτημένο οδηγό.

Από την ιστοσελίδα του ΓΕΕΦ

Privacy Policy Settings