Τροποποιητικές Αλλαγές στο Καταστατικό Κατά τη Πρώτη Καταστατική Συνελεύση

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ :   Αμφιθέατρο Ε.Τ.Υ.Κ. – Λευκωσία 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ :  20 Μαρτίου 1999, Ώρα 11:00.

 Κατά τη διάρκεια της 1ης  Καταστατικής Συνέλευσης του Παγκυπρίου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού αποφασίστηκαν οι πιο πάνω τροποποιήσεις στο Καταστατικό του Συνδέσμου οι οποίες και εγκρίθηκαν παμψηφεί από τα παρόντα μέλη.

 – Το Άρθρο 1 τροποποιείται ως ακολούθως :

Ιδρύεται στην Κύπρο Σωματείο / Σύνδεσμος με την επωνυμία ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ.

 – Στο Άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος ( γ ) ως ακολούθως :

Τα μέλη διακρίνονται σε ενεργά και μη ενεργά. Ενεργά μέλη είναι αυτά που έχουν καταβάλει την τελευταία τους συνδρομή. Αντίθετα, μη ενεργά είναι τα μέλη που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για δύο ( 2 ) συνεχή χρόνια διαγράφονται αυτόματα από τον Σύνδεσμο εκτός και εάν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

 – Στο Άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος ( δ ) ως ακολούθως :

Επίτιμα ή Επίκουρα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν από το Σύνδεσμο άτομα που πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο Πυροβολικό ή στο Σύνδεσμο ή Γενικά στον Ελληνισμό της Κύπρου. Η ανακήρυξη αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρία.

 – Στο Άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος ( ε ) ως ακολούθως :

Μέλος του Συνδέσμου δεν δικαιούται να είναι εγγεγραμμένο σε οποιοδήποτε άλλο Σύνδεσμο Εφέδρων Πυροβολικού της Κύπρου.

 – Στο Άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος ( στ ) ως ακολούθως :

Μέλος αποβάλλεται από το Σύνδεσμο, εάν το μέλος αυτό :

(1)          Αναπτύσσει κομματικές δραστηριότητες μέσα στις τάξεις του Συνδέσμου.

(2)          Συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν ταιριάζει με τους σκοπούς του Συνδέσμου όπως απαριθμούνται στο Καταστατικό.

(3)          Διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα που θα τείνει να προσβάλει το Σύνδεσμο ή τα μέλη του ή που να αποτελεί αυτό καθαυτό ανεπίτρεπτη συμπεριφορά.

(4)          Συμμετέχει σ’ άλλο Σύνδεσμο Εφέδρων Πυροβολικού.

 Εννοείται ότι οποιαδήποτε αποβολή για οποιοδήποτε από τους πιο πάνω λόγους αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 – Στο Άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος ( ζ ) ως ακολούθως :

Μέλος αποβληθέν σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου στ. του άρθρου αυτού έχει δικαίωμα ύστερα από δύο χρόνια να ζητήσει την επανεγραφή του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εννοείται ότι οποιαδήποτε επανεγραφή πρέπει να αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 – Στο Άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος ( η ) ως ακολούθως :

Μέλος που διαγράφεται, αποχωρεί ή αποβάλλεται από το Σύνδεσμο δεν μπορεί να έχει κανένα δικαίωμα πάνω στη περιουσία του Συνδέσμου.

 – Από το Άρθρο 8 καταργούνται και διαγράφονται οι παράγραφοι ( γ ) και ( δ ).

 – Το Άρθρο 10 (α) τροποποιείται ως ακολούθως :

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο σώμα του Συνδέσμου και συγκροτείται από όλα τα μέλη του. Αυτή συνέρχεται τακτικά μέσα στη περίοδο Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου κάθε ένα χρόνο σε ημερομηνία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και έκτακτα ύστερα από απόφαση του, ή όσες φορές το ζητήσουν το ένα δεύτερο των μελών του Σωματείου με έγγραφη αίτηση τους που να διαλαμβάνει τους λόγους και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 – Στο Άρθρο 16 προστίθεται παράγραφος ( δ ) ως ακολούθως :

Για την εύρυθμη και πιο αποδοτική λειτουργία του Συνδέσμου επιβάλλεται όπως τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από την Εφεδρεία διαφορετικών Μονάδων του Πυροβολικού. Σε περίπτωση εκλογής περισσοτέρων του ενός υποψηφίου από την εφεδρεία της ίδιας μονάδας Πυροβολικού, εκλέγεται σαν Σύμβουλος ο υποψήφιος που έχει εξασφαλίσει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Οι θέσεις των υπολοίπων μελών πληρούνται από τους επιλαχόντες που έχουν εξασφαλίσει το μεγαλύτερο κατά σειρά αριθμό ψήφων και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου αυτής. 

 – Το Άρθρο 16 (δ) τροποποιείται σε 16 ( ε ) ως ακολούθως :

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων από την Εφορευτική Επιτροπή. Oι υποψήφιοι που θα εξασφαλίσουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων ανακηρύσσονται σαν εκλεγέντες νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου ( δ ) του  Άρθρου 16.  

 – Το Άρθρο 16 (ε) τροποποιείται σε 16 ( στ ).

 – Το Άρθρο 23 ισχύει σε συνάρτηση με το Άρθρο 6 παράγραφος ( δ ).

Privacy Policy Settings