Καταστατικό

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ  / Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ
 
 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1998
 
 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ :
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009


Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο    Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται στην Κύπρο Σωματείο Σύνδεσμος με την επωνυμία
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ.
2.ΕΔΡΑ
Έδρα του Σωματείου είναι η Λευκωσία.
3.ΣΚΟΠΟΙ
 Σκοποί του Συνδέσμου είναι:
(α)   Η με κάθε τρόπο συμμετοχή των Εφέδρων Πυροβολητών στον αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας μας και την απαλλαγή της από τους Τούρκους Εισβολείς.
(β)   Η μεταξύ των μελών ανάπτυξη πνεύματος φιλίας και συνεργασίας και εν γένει η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Πυροβολητών.
(γ)    Η ανάπτυξη πνεύματος αγάπης για το Πυροβολικό και η δημιουργία κλίματος σχέσεως συνεργασίας με τις Μονάδες καθώς και με τη Διοίκηση του Όπλου.
(δ)   Η παροχή υλικής βοήθειας στις μονάδες Πυροβολικού όπου η Υπηρεσία αδυνατεί να προσφέρει τέτοια βοήθεια.
(ε)    Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τη γνωριμία των νέων οπλικών συστημάτων που διαθέτει το Πυροβολικό, και εκπαίδευση στα αντικείμενα του όπλου.
(στ)  Η εξύψωση του ηθικού των Πυροβολητών καθώς και η δημιουργία επιχειρησιακής ετοιμότητας των Πυροβολητών.
4.ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
(α)    Δημιουργείται ταμείο για την επίτευξη των σκοπών και επιδιώξεων του Σωματείου.  Το ταμείο δεν θα είναι ταμείο προνοίας ή άλλων συναφών σκοπών.
(β)   Για την ενίσχυση του ταμείο διοργανώνονται συνεστιάσεις, χοροεσπερίδες, εκδρομές, κινηματογραφικές παραστάσεις, λαχειοφόρες αγορές, εκδόσεις και κυκλοφορία εντύπων και άλλων αντικειμένων μεταξύ των μελών και γενικά κάθε νόμιμο μέσο που θα συντελεί στην ευόδωση των σκοπών του.
5.ΠΟΡΟΙ
(α) Το δικαίωμα εγγραφής μέλους, το οποίο καθορίζεται στα ΕΥΡΩ 5,00.
(β) Την ετήσια συνδρομή μέλους η οποία καθορίζεται στα ΕΥΡΩ 10,00.
     Η ετήσια συνδρομή καθίσταται πληρωτέα από την πρώτη ημέρα κάθε χρόνου.
(γ) Εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα, το προϊόν διαφόρων
     εκδηλώσεων και οποιοδήποτε εισόδημα που θα περιέρχεται νόμιμα στο
     Σωματείο.
6.ΜΕΛΗ
(α)    Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν έφεδροι πυροβολητές που έχουν την μόνιμη ή προσωρινή κατοικία τους στην Κύπρο και που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του Σωματείου, καθώς επίσης και Ελλαδίτες υπαξιωματικοί και οπλίτες Πυροβολικού που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά κατά την διάρκεια του πολέμου το 1974.
(β)    Μέλη γίνονται (β) Μέλη γίνονται μετά από αίτηση και έγκριση τους από το
      Διοικητικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι έχουν καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής
      που καθορίζεται από το Καταστατικό αυτό.
(γ)   Επίτιμα ή Επίκουρα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν από το Σύνδεσμο άτομα που προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο Πυροβολικό ή στο Σύνδεσμο ή Γενικά στον Ελληνισμό της Κύπρου. Η ανακήρυξη αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρία.
 (δ)   Μέλος του Συνδέσμου δεν δικαιούται να είναι εγγεγραμμένο σε οποιοδήποτε άλλο Σύνδεσμο Εφέδρων Πυροβολικού της Κύπρου.
 (ε) Μέλος αποβάλλεται από το Σύνδεσμο, εάν το μέλος αυτό :
(1)    Αναπτύσσει κομματικές δραστηριότητες μέσα στις τάξεις του   Συνδέσμου.
(2)    Συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν ταιριάζει με τους σκοπούς του Συνδέσμου όπως απαριθμούνται στο Καταστατικό.
(3)    Διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα που θα τείνει να προσβάλει το Σύνδεσμο ή τα μέλη του ή που να αποτελεί αυτό καθαυτό ανεπίτρεπτη συμπεριφορά.
(4)    Συμμετέχει σ’ άλλο Σύνδεσμο Εφέδρων Πυροβολικού.
 Εννοείται ότι οποιαδήποτε αποβολή για οποιοδήποτε από τους πιο πάνω λόγους αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(στ)   Μέλος αποβληθέν σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου στ. του άρθρου αυτού έχει δικαίωμα ύστερα από δύο χρόνια να ζητήσει την επανεγραφή του από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Εννοείται ότι οποιαδήποτε επανεγραφή πρέπει να αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(ζ)  Μέλος που διαγράφεται, αποχωρεί ή αποβάλλεται από το Σύνδεσμο δεν μπορεί να έχει κανένα δικαίωμα πάνω στη περιουσία του Συνδέσμου.
7.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα:
(α)    Του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
(β)    Να ασκεί κατά τις Γενικές Συνελεύσεις έλεγχο πάνω στην διοίκηση και διαχείριση του Σωματείου.
(γ)    Να υποβάλλει θέματα για μελέτη στο Διοικητικό Συμβούλιο και μέσον αυτού στη Γενική Συνέλευση.
(δ)    Να αποχωρεί από το Σωματείο με απλή αίτηση προς τη Διοίκηση του Σωματείου αφού εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις του.
(ε)    Να παίρνει μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου.
8.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος:
        Οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Καταστατικού και με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.


9.ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Τα όργανα διοικήσεως του Σωματείου είναι:
(α)    Η Γενική Συνέλευση.
(β)    Το Διοικητικό Συμβούλιο.
10.Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(α)    Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο σώμα του Συνδέσμου και συγκροτείται από όλα τα μέλη του. Αυτή συνέρχεται τακτικά μέσα στη περίοδο Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου κάθε ένα χρόνο σε ημερομηνία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και έκτακτα ύστερα από απόφαση του, ή όσες φορές το ζητήσουν το ένα δεύτερο των μελών του Σωματείου με έγγραφη αίτηση τους που να διαλαμβάνει τους λόγους και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 (β)    Έργον της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως είναι:
         (i)      Έκθεση για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
         (ii)     Παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης και ισολογισμός από τον Ταμία, μαζί με έκθεση των
                   ελεγκτών.
         (iii)    Έγκριση των εκθέσεων πεπραγμένων και οικονομικών.
         (iv)    Ορισμός ελεγκτών.
         (v)     Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου (κάθε δύο χρόνια).
         (vi)    Τροποποίηση του Καταστατικού (εάν χρειάζεται).
        (vii)   Απόφαση για κάθε θέμα που περιλαμβάνει στην ημερήσια      διάταξη.
(γ)    Η Συνέλευση των μελών του Σωματείου μπορεί να πάρει αποφάσεις πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τον Νόμο και το Καταστατικό.
(δ)    Η σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες ενωρίτερα, με ατομική πρόσκληση ή με δημοσίευση στις εφημερίδες, στις οποίες να καθορίζεται το μέρος, η ώρα και η ημερήσια διάταξη.
(ε)    Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία εάν παρευρίσκεται το ένα δεύτερο τουλάχιστο των μελών συν ένα, και παίρνει αποφάσεις με πλειοψηφία των παρόντων εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει ειδική πρόνοια του Καταστατικού.  Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα οπότε και τα παρόντα μέλη θεωρούνται απαρτία.
(στ)  Ο Πρόεδρος του Σωματείου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.  Ύστερα, με εισήγηση του Προέδρου, εκλέγεται Πρόεδρος της Συνέλευσης ο οποίος κατευθύνει την διεξαγωγή των εργασιών της συνέλευσης και Εφορευτική Επιτροπή η οποία εποπτεύει την ψηφοφορία.
(ζ)    Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος του Σωματείου έχει τη «νικώσα» ψήφο.
(η)    Η ψηφοφορία πάνω σε οποιοδήποτε θέμα διεξάγεται με ανάταση του χεριού, εκτός στην περίπτωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν το ένα δεύτερο των παρόντων μελών ζητήσει να διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία.
11.ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(α)    Το Σωματείο διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται μεταξύ των μελών κάθε δύο χρόνια στην Γενική Συνέλευση.
(β)    Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται ευθύς μετά την εκλογή τους και εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.  Η εκλογή γίνεται με απλή πλειοψηφία.
(γ)     Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει την 1η ημέρα του
      μήνα που έπεται της διεξαγωγής της Εκλογικής Συνέλευσης.
 (δ)   Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται και διευθύνει τις εργασίες του Σωματείου και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του.  Συνέρχεται σε τακτική συνεδρία τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα και έκτακτα όσες φορές ο Πρόεδρος το κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο.
(ε)    Για την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου η διάρθρωση του Διοικητικού
      Συμβουλίου θα είναι η ακόλουθη:
      Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και έντεκα (11) Σύμβουλοι
      καθώς και αριθμός μελών οι οποίοι μπορούν να ορισθούν ως Ειδικοί
      Γραμματείς, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι δεν
      επηρεάζονται από το άρθρο 11 παράγραφος (στ).
 (στ)  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται οκτώ (8) τουλάχιστον μέλη του και παίρνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, «νικώσης» της ψήφου του Προέδρου.  Κηρύττει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους το οποίο παραιτείται, παύεται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα για τέσσερις (4) διαδοχικές τακτικές ή έκτακτες συνεδρίες και διορίζει οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου στη θέση που κενώθηκε.
(ζ)    Το Διοικητικό Συμβούλιο για διευκόλυνση του έργου του μπορεί να καταρτίζει Επιτροπές στις οποίες να αναθέτει τη φροντίδα, διεκπεραίωση και διοργάνωση    έργων και εκδηλώσεων του Σωματείου.  Ο αριθμός των μελών των Επιτροπών, καθώς και η διάρκεια της θητείας τους ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο δικαιούται να εγκρίνει ή απορρίπτει οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση τους οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση τους
12.ΠΡΟΕΔΡΟΣ
        Ο Πρόεδρος προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων και των Συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατευθύνει τις εργασίες του Σωματείου, είναι ο επίσημος εκπρόσωπος του και υπογράφει κάθε έγγραφο.
13.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρεί τον Πρόεδρο κατά την απουσία του και συντονίζει τις διάφορες επιτροπές τις οποίες θα καταρτίζει μετά από απόφαση του Συμβουλίου.
14.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(α)    Ο Γραμματέας τηρεί Μητρώο Μελών και βιβλίο Πρακτικών στο οποίο καταχωρεί τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των Συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου.  Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα στην πρώτη τους συνεδρία και τα πρακτικά των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα μετά την έγκριση τους στην αμέσως επόμενη συνεδρία.
(β)    Ο Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί φακέλους διαφόρων εγγράφων και επιστολών και φυλάει την σφραγίδα.
(γ)     Συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις και τις Συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
15.ΤΑΜΙΑΣ
(α)    Ο Ταμίας διενεργεί την είσπραξη χρημάτων χρησιμοποιώντας αριθμημένα έντυπα διπλότυπα αποδείξεων, εκτελεί όλες τις πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έναντι αποδείξεων και τηρεί βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του Σωματείου.
(β)    Ο Ταμίας τηρεί επίσης βιβλίο περιουσίας στο οποίο φαίνεται όλη η περιουσία του Σωματείου, κινητή και ακίνητη, μαζί με την αξία της.
(γ)     Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα, τα βιβλία και τα έγγραφα τα οποία είναι στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχο του.
(δ)    Καταθέτει κάθε ποσό που υπερβαίνει τις πενήντα λίρες (£50.00) σε μια Τράπεζα ή Συνεργατικό Ίδρυμα της εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και αποσύρει χρήματα με υπογραφή και του Προέδρου.  Παρέχει λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου στη Γενική Συνέλευση, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους Ελεγκτές.
16.ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(α)    Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγεται μετά την έγκριση της εκθέσεως για τα πεπραγμένα και της οικονομικής κατάστασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
(β)   Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν όλα τα μέλη, τα οποία έχουν
      εγγραφεί στον Σύνδεσμο το αργότερο μέχρι και την τελευταία ημέρα του
      προηγούμενου χρόνου διεξαγωγής της Εκλογικής Συνέλευσης και έχουν
      τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο.
(γ)   Η υποβολή υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να γίνεται
      το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη ημέρα διεξαγωγής της Εκλογικής
      Συνέλευσης. Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προτείνεται από δύο (2) άλλα
      μέλη. Ο Γραμματέας καταγράφει τα ονόματα των υποψήφιων και τα
      παρουσιάζει στην εκλογική Συνέλευση και αν ο αριθμός τους είναι μέχρι και
      δεκαπέντε (15) αυτοί ανακηρύσσονται ως εκλεγέντες. Αν ο αριθμός τους είναι
      μεγαλύτερος από 15 τότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία κατά την Εκλογική
      Συνέλευση.
 (δ)   Ο Γραμματέας, με βάση το Μητρώο, προμηθεύει κάθε μέλος που έχει
      δικαίωμα ψήφου, ένα ψηφοδέλτιο που φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου. Κάθε
      μέλος πρέπει να γράψει πάνω στο ψηφοδέλτιο του τα ονόματα μέχρι δεκαπέντε
      (15) υποψήφιων και όχι λιγότερα από τρία (3) και να το ρίξει στην κάλπη, υπό
      την επίβλεψη και τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής.
(ε)    Για την εύρυθμη και πιο αποδοτική λειτουργία του Συνδέσμου επιβάλλεται όπως τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται κατά το μέγιστο αριθμό των δύο μελών από την Εφεδρεία διαφορετικών Μονάδων του Πυροβολικού. Σε περίπτωση εκλογής περισσοτέρων των δύο υποψηφίων από την εφεδρεία της ίδιας μονάδας Πυροβολικού, εκλέγονται ως Σύμβουλοι οι δύο υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Οι θέσεις των υπολοίπων μελών πληρούνται από τους επιλαχόντες που έχουν εξασφαλίσει το μεγαλύτερο κατά σειρά αριθμό ψήφων και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου αυτής.
(στ)  Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψήφιοι που θα εξασφαλίσουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων ανακηρύσσονται ως εκλεγέντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας απόφαση λαμβάνεται με κλήρο.
(ζ) Τα ονόματα των υποψήφιων και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και την Εφορευτική Επιτροπή.
17.ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζει δύο προσοντούχους ελεγκτές για έλεγχο των λογαριασμών του Σωματείου από την υποβολή σχετικής έκθεσης προς αυτήν.
18.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
(α)    Η τροποποίηση αυτού του Καταστατικού αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών η οποία συγκαλείται ειδικά για το θέμα αυτό είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε κατόπιν αιτήσεως του ενός δεύτερου των μελών και η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και συνοδεύεται από έκθεση η οποία να καθορίζει τις τροποποιήσεις που προτείνονται.
(β)    Η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται έγκυρα όταν ψηφίσουν υπέρ της τα δύο τρίτα των παρόντων μελών στην Γενική Συνέλευση.
(γ)     Για την τροποποίηση των Άρθρων 1 (Επωνυμία,) 2 (Έδρα) και 3 (Σκοποί) χρειάζεται πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των παρόντων μελών.
19.ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, καθώς επίσης και για κάθε ζήτημα αμφιβόλου ερμηνείας, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
20.ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, αρχής, σώματος ή προσώπου από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία, οι οποίοι, εκτός όπου προνοείται ειδικά από το Καταστατικό, δεσμεύουν το Σωματείο με τις από κοινού υπογραφές τους.
21.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Σωματείου.
22.ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Κάθε ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση που αφορά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μυστική.  Όλα τα άλλα ζητήματα αποφασίζονται με ανάταση του χεριού εκτός εάν το ένα δεύτερο των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει μυστική ψηφοφορία.
23.ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα.  Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο του οποίου η προσφορά στο Σωματείο υπήρξε πολύτιμη ή πρόσωπο του οποίου η σύνδεση του ονόματος του με το Σωματείο θα προσδώσει σε αυτό κύρος ή αίγλη.  Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν οποιαδήποτε δικαιώματα.  Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν και πρόσωπα τα οποία έχουν τη μόνιμη κατοικία τους εκτός Κύπρου.
24.ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΛΑΒΑΡΟ
Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα η οποία φέρει την επωνυμία του και το έτος ιδρύσεως του.  Μπορεί να έχει επίσης έμβλημα και λάβαρο.
25.ΔΙΑΛΥΣΗ
(α)    Το Σωματείο διαλύεται αν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα των είκοσι (20).
(β)    Το Σωματείο διαλύεται επίσης αν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε ύστερα από αίτηση του ενός δευτέρου τουλάχιστο των μελών.
        Η αίτηση πρέπει να απευθύνεται προς τον Πρόεδρο και να συνοδεύεται από έκθεση η οποία να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους εισηγούνται την διάλυση του Σωματείου.
(γ)     Η απόφαση λαμβάνεται έγκυρα όταν παρευρίσκονται κατά τη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου συν ένα, και ψηφίσουν υπέρ της τα τρία τέταρτα των παρόντων.
(δ)    Όταν αποφασιστεί να διαλυθεί το Σωματείο για οποιοδήποτε λόγο, περιέρχεται αυτό σε κατάσταση εκκαθαρίσεως, η οποία γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Μετά την πληρωμή των χρεών του Σωματείου, η κινητή και ακίνητη περιουσία του μεταβιβάζεται σε Φιλανθρωπικό Σωματείο ή Ίδρυμα το οποίο αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ URL ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΡΦΗΣ PDFΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 11/12/2009.

Privacy Policy Settings